Verkiezingsprogramma 2022

Ons verkiezingsprogramma is nog niet bekend

Laat hier uw gegevens achter en ben als eerst op de hoogte welke koers wij gaan varen.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  SOCIALE EN VRIENDELIJK GEMEENTE

  Iedereen heeft het recht om volwaardig oud te worden en niet in eenzaamheid te worden vergeten.

  SENIOREN ACTIEF praat daarom niet over maar met senioren. Senioren hebben ruime levenservaring en SENIOREN ACTIEF vindt het van groot belang dat zij worden gehoord.

  De mens wordt door ons centraal gesteld.Wij speken klare taal. Zorg en ondersteuning mogen niet vastlopen in onnodig ingewikkelde procedures.

  Om een  senioren vriendelijk beleid vorm te geven wil SENIOREN ACTIEF:

  • De hoge werkloosheid van 50-plussers aanpakken en een doelgericht armoedebeleid voeren.
  • Zorgen voor een goede doorstroming in de huisvesting, zodat er betaalbare en seniorenvriendelijk woningen beschikbaar blijven voor  senioren met een laag inkomen.
  • Goede aangepaste woningen voor senioren om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
  • Een transparante, toereikende en goed bereikbare WMO, waarbij de regels duidelijk zijn en met medewerker die de leefwereld van senioren kennen.
  • Een gemeentelijk loketfunctie waar senioren persoonlijk contact hebben.
  • Zorg op maat zodat de regie over het eigen welzijn, wonen en zelfstandig leven zolang mogelijk blijft. 
  • Open en zichtbare wijken waar senioren kunnen wonen.
  •  Dagopvang in eigen wijk met ontmoetingsplaatsen voor senioren voor een praatje, samen eten en ontspanning.
  • Toegankelijke en betaalbare cursussen digitalisering waarbij voor senioren wel een vangnet blijft bestaan voor persoonlijk contact of briefwisselingen.
  • Gratis openbaar vervoer 65-plusser

  Medezeggenschap burgers.

  SENIOREN ACTIEF wil werk maken van burgerparticipatie. Wij zijn van mening dat er veel te weinig naar onze inwoners wordt geluisterd. Inspraak en meebeslissen is niet een gunst van de gemeente maar een recht van de burgers.

  SENIOREN ACTIEF wil dan ook:

  • Starten met een onafhankelijke burger adviesraad;
  • Inwoners stimuleren om initiatieven aan te dragen;
  • Een centrale ombudsfunctie om deze initiatieven te begeleiden;
  • Inwoners eigen verantwoordelijkheid laten nemen;
  • Wijkplatforms meer betrekken bij inspraak;
  • Een faciliterende gemeente in plaats van een bepalende gemeente.

  Uiteindelijk staan onze inwoners centraal. Dat is wat telt!

  Leefbaarheid in Den Helder.

  Rust en ruimte, omgeven door een unieke kustlijn, prachtige duinen en brede stranden.Den Helder is een mooie stad om in te werken, wonen en recreëren.

  • Senior actief is voor stimulering en ontwikkeling van een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Dit om zelfredzaamheid en zorg nabij te verankeren waardoor de senioren langer zelfstandig kan blijven wonen. Ook is het hiermee verzekerd dat ouderen met een hulpvraag tijdig de zorg kan krijgen die nodig hebben.

  SENIOREN ACTIEF maakt zich sterk voor een samenleving, die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, veiligheid, burgerparticipatie, vergroening en leefbaarheid. Dat is het fundament waarop wij verder willen bouwen.

  SENIOREN ACTIEF wil dan ook:

  • Dat woningbouw op de lokale behoefte wordt afgestemd, waarbij een goede woon-en leefomgeving met wensen van bewoners in ogenschouw wordt genomen
  • De bouw van aanleunwoningen bevorderen zodat zij die het nodig hebben in hun directe omgeving kunnen worden verzorgd.
  • Het opzetten van een gemeentelijk ouderenbeleid om te komen tot meer kleinschalig wonen en het mogelijk maken van de realisatie van zogenaamde “Knarrenhoefjes”.
  • Levensloopbestendig bouwen en zelfredzaamheid onder oudere bevorderen, hierbij rekening houdend met wensen van ouder.
  • Een regelvrije bijstand/ basisinkomen i.v.m. leeftijddiscriminatie van 50+ en 60+ realiseren
  • Realisatie van meer pleinen en speelplaatsen.
  • Aanpassen van leegstaande gebouwen, zodat deze voor bewoning door alle bevolkingsgroepen beschikbaar zijn.
  • Werkgelegenheid voor starters bevorderen door het opzetten van een adviesplatform en een gemeentelijk startersfonds.
  • Een eenvoudige vorm van functiewijziging van gebouwen, zodat sneller kan worden ingespeeld op startende ondernemers.
  • Bestaand historisch erfgoed behouden. Ergo geen stadhuis op Willemsoord, maar behoudt van het nautisch karakter van deze unieke plek.
  • Recreatie een stevige impuls geven zonder de kwaliteit van rust en ruimte geweld aan te doen.

  Bestuur en ethiek

  De maatschappij om ons heen verandert constant en snel. Om een betrouwbare en efficiënte bestuurlijke en ambtelijke omgeving te krijgen, is het noodzakelijk dat een omslag plaatsvindt in het werken en denken. Bestuurlijke en ambtelijke processen dienen zo ingericht  te zijn dat deze klantgericht zijn. Dit voorkomt normvervaging en afschuiven van verantwoordelijkheid. Het schept bovendien duidelijkheid voor zowel de inwoners als de gemeenteraad.

  SENIOREN ACTIEF staat op het standpunt dat inwoners centraal staan en de bestuurlijke en ambtelijke omgeving dienstverlenend is uitgaande onze van eigen rol en kracht. Wij zijn voorstander van samenwerking. SENIOREN ACTIEF vindt het vooral belangrijk dat niet tegen maar met inwoners wordt gesproken.

  Om dit te bereiken wil SENIOREN ACTIEF dan ook:

  • Het vertrouwen van de inwoners van Den Helder in de gemeente versterken. Daarbij staat transparant, eerlijk open en betrouwbaar handelen en communiceren vanuit de gemeente richting de inwoner centraal.
  • Deregulatie waar dat mogelijk is stimuleren van het ” out of the box denken” en meer inspelen op de praktijk.
  • Een vriendelijk en gezond ondernemingsklimaat voor inwoners en ondernemers door eenvoudige zaken vrij te stellen van vergunningsplicht en aanvragen versneld afhandelen.
  • De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zo inrichten dat oplossingsgericht werken het streven zal zijn.
  • terugdringen van de invloed van zogenaamde verbonden partijen op het gemeentelijk beleid.
  • De kosten bedrijfsvoering zo inrichten dat er meer zicht en grip op komt zodat verspilling van gemeenschapsgeld kan worden voorkomen.
  • Meer vanuit eigen kracht in plaats van regie voerend handelen zodat de gemeente dichtbij de inwoners komt te staan.
  • Minder externe inhuur.
  • Een organisatie waarbij ethisch en verantwoord gehandeld wordt en de gemeente een meer humaan gezicht krijgt.

  Openbare ruimte en veiligheid

  Goed bereikbare, veilige infrastructuur en openbare ruimte. Dat is waar SENIOREN ACTIEF zich de komende jaren voor inzet. Infrastructuur is een belangrijke verbindende factor en behoort voor elke weggebruiker overzichtelijk en voorspelbaar te zijn. Kinderen en ouderen reageren namelijk anders op verkeerssituaties. Met het inrichten van nieuw infrastructuur, houdt SENIOREN ACTIEF daar rekening mee. Op deze manier maken wij onze infrastructuur veilig en leesbaar. Wij ondersteunen het plan van de fietsersbond. Daarnaast richten wij ons op veilig gebruik van de openbare ruimte.

  Om de openbare ruimte veiliger en schoner te maken en te houden willen wij:

  • Vervoer in en naar het centrum voor ouderen en jongeren  toegankelijker maken.

  Goede bereikbaarheid van gemeentelijke faciliteiten. Door het ontbreken van voor oudere en anders hulpbehoevende inwoners onvoldoende bereikbaarheid van complex Willemsoord is SENIOREN ACTIEF tegen een stadhuis op Willemsoord.

  • Het straatbeeld opschonen door middle van vaste fietsenparkeerplaatsen.
  • Inzetten op een groen openbaar vervoer en  stimuleren fietsgebruik.
  • Terug stoplicht en toepassen regensensoren op noodzakelijke stoplichten voor fietsers.
  • Stimuleren van het “autodelen”.
  • Toepassen van meer rotondes en daarbij voorrang van fietsers op rotondes.
  • Zorgdragend voor een toegankelijke duin- en strandgebied.
  •  Sterke promotie en uitbreiding van meer LED-verlichting toe te passen, ook op donkere plaatsen, en een snel laadstation van Fastned.
  • Inzetten op een centrale plaats voor vuurwerk tijdens oud en nieuw zodat overlast vermindert.
  • De openbare ruimte veiliger maken  voor mensen met een handicap door goed onderhoud bestrating en voorzieningen.
  • Verkeersproblematiek bij de Texelse boot aanpakken.

  SENIOREN ACTIEF zet zich in voor senioren en alle andere groepen die door gebrek aan zelfredzaamheid en buiten hun schuld aangewezen zijn op hulp. SENIOREN ACTIEF vindt dat ondersteuning die senioren nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen uitgangspunt moet zijn van de treffen maatregelen. 

  Om dit te bereiken wil SENIOREN ACTIEF dan ook:

  • Het winstbejag in de zorg door commerciële bedrijven tegengaan door strakke prestatie-eisen te verlangen bij aanbestedingen.
  • Dat de vertrouwde hulp huishoudelijke zorg in stand moet blijven en daarmee ook de signalerende functie. Versobering in de thuiszorg is onacceptabel.
  • Een professioneel meldpunt waar financiële uitbuiting en ouderenmishandeling kan worden gemeld.
  • Vervoer op maat bijv. wijkvervoer en wijkbusjes.
  • Zorg in de stimuleren. Zodat de wijkverpleegkundigen weer een grote rol kunnen gaan spelen.
  • Een betaalbare en zinvolle dagbesteding voor een ieder dit nodig heeft.
  • Dat informatie niet alleen digitaal wordt verspreid maar voor senioren door persoonlijk contact en via een ouderen pagina in de huis aan huis bladen.
  • Een daadkrachtig beleid ontwikkelen ter bestrijding van armoede onder senioren.
  • Een sociaal vangnet gehandhaafd dient te blijven voor de groep die aangewezen is op zorg.

  Het onderwerp dierenwelzijn is landelijk volop in ontwikkelingen een staat hoog op de politiek agenda van SENIOREN ACTIEF. Win zijn van oordeel dat in de lijn van de heersende opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen er veel meer verbeterd kan worden.

  SENIOREN ACTIEF wil dan ook:

  • Dierenwelzijn ondergebracht in een wethoudersportefeuille.
  • Dierenwelzijn wordt opgenomen als structurele begrotingspost.
  • Sociale minima (gedeeltelijke) vrijstelling dierenarts.
  • Voorlichting om te voorkomen dat mensen geen verkeerde aankopen doen en goed voor de dieren zorgen.
  • Verplichte identificatie doormidden van een chip.
  • Dierenbegraafplaats binnen de gemeente Den Helder.
  • Ontmoediging roofvogel shows.

  Zorg:

  Realistische benadering zelfredzaamheid

  Maatwerk leveren met een menselijke maat dus niet alles in protocollen, ook belangen als lichamelijke en geestelijke gezondheid moeten worden meegenomen.

  Goede beschrijving van WMO-pakketten in de basispakketten

  Cliënten en patiënten en hun organisaties burgers in het algemeen moeten meer invloed hebben op beleid.

  Zit in op het bevolkingsprogramma Preventie geen versnipperde initiatieven

  Ouderenmishandeling aandacht hiervoor en ondersteuning bij huiselijk geweld, mishandeling en financiële uitbuiting. Speciale opvang voor ouderen die herstel nodig hebben. Actieve informatie en toegankelijk maken van een meldpunt

  Extra inzet op respijtzorg, zodat mantelzorgers het langer aan kunnen.

  Meer zorghotels hoogbejaarden niet snel ontslag uit het ziekenhuis maar naar een zorghotel.

  Ontwikkel met spoed nieuwe woonvormen en tussenvormen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis

  Regelingen voor eigenaren die willen splitsen en verbouwen

  Zorg ervoor dat winkels, banken bereikbaar blijven voor ouderen.

  Energie transitie.

  Den Helder heeft het voornemen geuit om in 2040 energie neutraal te zijn. Deze wens wordt door SeniorenActief gesteund. Wij zijn van mening dat onze wereld zoals wij die kennen aan het veranderen is. Als goede rentmeesters willen wij dat volgende generaties opgroeien in een leefbare wereld.

  Om deze doelen na te streven is een energietransitie noodzakelijk. SeniorenActief is van mening dat hier alle opties open gehouden dienen te worden. Er mag niet alleen op zonen en wind energie ingezet worden. Andere mogelijke energiebronnen zoals; waterstof, getijde energie en kernenergie dienen mede onderzocht worden.

  Waarschijnlijk komen andere vormen van energie opwekken in de komende jaren om de hoek kijken. Ook voor deze willen wij onze ogen niet sluiten. Kiezen uit een breed scala van mogelijkheden is voor SeniorenActief belangrijk.

  Medezeggenschap inwoners.

  In de laatste raadsperiode is Den Helder ten prooi gevallen aan een raad die in meerderheid niet luisterde naar de inwoners van onze stad. Zij vonden dat tekenen bij het kruisje de juiste weg was en is.

  SeniorenActief is echter van mening dat de inwoners van onze mooie gemeente precies weten hoe zij willen leven. Daarom is SeniorenActief bereidt zich sterk te maken voor een Burgeradviesraad.

  Een raad gekozen door de inwoners van de gemeente die onafhankelijk van gemeentebestuur en politiek gevraagd en ongevraagd advies kan geven over onderwerpen die onze gemeente aangaan.

  Adviezen gedaan door deze raad moeten door het gemeentebestuur onverkort aangeboden worden aan de zittende gemeenteraad zodat deze een gefundeerde beslissing kunnen nemen.

  In overleg zullen de onderwerpen die zich hier voor lenen met de adviesraad worden vastgesteld.

  Meer zorghotels hoogbejaarden niet snel ontslag uit het ziekenhuis maar naar een zorghotel.

  Meer en meer alleenstaande ouderen of ouderen met een partner of familie die niet voor hen kunnen zorgen komen bij ziekenhuis opname voor een dilemma te staan. Zij kunnen thuis niet revalideren of opknappen.

  SeniorenActief pleit daarom voor het opzetten van een zorghotel waar uitbehandelde ziekenhuispatenten kunnen verblijven gedurende de periode waarin men revalideert en/of aansterkt en zo de stap naar huis op een veilige manier kan maken.

  Wij zijn van mening dat deze vorm van zorg voor de inwoner hoog op de ‘to do list’moet staan bij de komende onderhandelingen. Zowel de regering, statenleden en gemeentelijke bestuurders hebben immers een hoofdtaak zijnde zorgen voor de inwoners.

  Ons beleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van 

  • Financiële uitbuiting 
  • Geestelijk isolement
  • Fysieke mishandeling
  Wij willen ook meer medebeslissings-bevoegheid voor senioren als het gaat om huisvesting.

  Visserij

  Daar waar wij vanuit de politiek de visserij kunnen steunen zullen wij dat doen.