’Wacht met stadhuis’

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe Helderse bevolking loopt een groot financieel risico als de bouw van het stadhuis wordt vergund voordat alle bezwaarprocedures zijn afgerond. Dat zegt Paul Schaap, voorzitter van erfgoedvereniging SBCE en fel tegenstander van het stadhuisplan.

SBCE: Zeestad moet procedure bezwaren voorrang geven

De aanbestedingsprocedure is in volle gang. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van ontwikkelbedrijf Zeestad verwacht dat een van de vijf geselecteerde bouwbedrijven in juli de opdracht krijgt om het stadhuis te bouwen.

Advocaat Peter Tennekes (van Diepen Van der Kroeft Advocaten), specialist in bouw- en aanbestedingsrecht, zegt dat de gemeenteraad alleen met het betalen van een fikse schadevergoeding onder zo’n contract uit kan.

Paul Schaap: ,,Het is immoreel als Zeestad al op korte termijn met een aannemer in zee gaat. Het lijkt wel alsof er zo snel mogelijk onomkeerbare besluiten moeten worden genomen, met alle gevolgen van dien.”

,,Er kan wat ons betreft pas een contract ondertekend worden met een aannemer als alle bezwaarprocedures tegen de omgevingsvergunning netjes zijn afgewerkt. En dat gaat nog wel even duren. Wij zijn namelijk van plan om dit tot aan de Raad van State aan te vechten.’’

Als Zeestad toch eerder een contract met een bouwer tekent, neigt dat volgens Schaap ’naar kwade opzet’. ,,Het is natuurlijk mogelijk dat een nieuw college het stadhuisplan volgend jaar toch afblaast. Er volgt dan ongetwijfeld een schadeclaim die in de miljoenen euro’s zal lopen. Onze stichting gaat onderzoeken of zo’n schadeclaim kan worden verhaald op de 21 raadsleden van de coalitie, die in februari 2019 voor de stadhuisplannen op Willemsoord hebben gestemd. Het kan niet zo zijn dat de Helderse bevolking hier voor moet opdraaien.’’

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn raadsleden niet hoofdelijk aansprakelijk voor democratisch genomen besluiten.

Afblazen stadhuis? Dat wordt prijzig voor gemeente

Delano Weltevreden

DEN HELDERIn juli krijgt een van de vijf geïnteresseerde bouwers de opdracht om twee panden op Willemsoord om te bouwen tot stadhuis. De bouw moet in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen. In maart volgend jaar kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. Kan die het plan alsnog afblazen? In theorie wel, in Den Helder en zeker in dit dossier weet je het immers nooit. Maar wel tegen een prijs…

’Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk’

Tegenstanders van het stadhuisplan roeren zich vooral op Facebook. Burgemeester en wethouders willen de aangevraagde omgevingsvergunning verlenen. Op Facebook roepen tegenstanders de inwoners van Den Helder op om daar massaal bezwaar tegen aan te tekenen. Sommigen wekken de indruk dat het plan door een nieuwe gemeenteraad kan worden tegengehouden. Hoe realistisch is dat?

Advocaat Peter Tennekes (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) is onder andere gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht. Hij zegt dat stopzetten van het plan aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente kan hebben.

Tennekes: ,,Stopzetten van het plan is doorgaans contractbreuk. In dat geval moet een schadevergoeding worden betaald aan de aannemer. Die heeft een opdracht gekregen en zal daar investeringen voor hebben gedaan. Hij heeft capaciteit beschikbaar gehouden, schakelt onderaannemers in en koopt materialen in bij leveranciers.”

De advocaat vervolgt: ,,Een nieuw college kan na een jaar zeggen: we blazen het af. Maar dat laat onverlet dat er een overeenkomst ligt die nagekomen moet worden. De aannemer zegt dan terecht: ’als u van het contract af wilt, gaan we afrekenen’. Dan volgt dus een schadeclaim.’’

Zo’n claim kan flink in de papieren lopen, legt de advocaat uit: ,,Volgens de formule die daarvoor doorgaans in het bouwrecht wordt gehanteerd, heeft de aannemer recht op de totale bouwsom minus besparingen plus kosten in verband met de tussentijdse beëindiging. Als hij bijvoorbeeld zonder kosten van een onderaannemer af kan, zijn dat besparingen. Die trek je in dat geval van de bouwsom af. Maar meestal is dat niet het geval en stellen de onderaannemers op hun beurt de hoofdaannemer aansprakelijk. Ook dat komt dan in principe voor rekening van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente de kosten betalen die de aannemer moet maken als gevolg van de tussentijdse beëindiging, zoals extra demobilisatiekosten. Dat zijn kosten om het werk te verlaten.’’

Een nieuw college kan natuurlijk ook besluiten om het bouwplan wezenlijk te wijzigen. ,,In dat geval dient er opnieuw te worden aanbesteed. Dan kan de schade nog groter worden. Het bestaande contract moet overeenkomstig de besproken formule worden afgekocht.”

Nieuwe aanbesteding

Peter Tennekes: ,,Dan moet er een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven, omdat het om een wezenlijk gewijzigde opdracht gaat. Dan mogen alle geïnteresseerde bouwbedrijven weer inschrijven op het gewijzigde plan. Zo’n aanbestedingsprocedure kost natuurlijk ook weer geld.’’

’Extra studie stadhuis nodig’

DEN HELDERVijf oppositiepartijen hebben de Helderse Rekenkamercommissie (RKC) gevraagd onderzoek te doen naar het effect van het stadhuisplan op de nautische werkgelegenheid op Willemsoord.

Dat zegt fractievoorzitter Henk Mosk van D66 namens de fracties van PVV, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks en Senioren Actief.

De coalitie voelt niets voor zo’n onderzoek en stemde onlangs tegen een motie van de vijf oppositiefracties. De vijf vroegen in de motie om de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de overweging of het stadhuisplan door moest gaan of niet.

Volgens fractievoorzitter Harmen Krul van CDA heeft het onderzoek geen zin omdat alle belangrijke besluiten over het stadhuisplan al zijn genomen.

Of de Rekenkamercommissie ook gehoor geeft aan het verzoek van de oppositiefracties zal moeten blijken. Iedereen mag onderwerpen aandragen, ook burgers. De RKC bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht.

Daarbij spelen diverse criteria een rol. Zo moet een onderzoek informatie opleveren waar de raad nog niet over beschikt. Ook moet hetonderwerp actueel en van groot maatschappelijk belang zijn. Het onderwerp moet ook behapbaar zijn in termen van tijd en geld. Daarnaast moeten de onderzoeksresultaten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de gemeentelijke organisatie.

Onderwerpen moeten het persoonlijk belang overstijgen en goed gemotiveerd zijn. De onderzoeksvraag moet duidelijk zijn en helder maken welk belang met het onderzoek is gediend.

De vijf fracties overwegen ook om zelf onderzoek te laten doen. Zij zijn nog steeds in gesprek met onderzoeksbureau’s. Of zij opdracht geven tot een onderzoek hangt mede af van de kosten.

Henk Mosk zegt dat de oppositiefracties het onderzoek niet door het Helderse bedrijfsleven willen laten sponsoren, omdat ondernemers belang hebben bij de uitkomst.

Oppositie eist onderzoek effect werkgelegenheid

’Stadhuis geluidswerend’

RAADSDEBAT Oppositie wil onderzoek naar effect stadhuis op werkgelegenheid

De architect heeft opdracht gekregen om het stadhuis zo te bouwen dat ambtenaren geen last hebben van geluid dat op Willemsoord wordt geproduceerd. Dat zegt wethouder Michiel Wouters.

Delano Weltevreden

DEN HELDERHet college was woensdagavond door D66, GroenLinks, PVV, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief ter verantwoording geroepen naar aanleiding van een interview in deze krant met directeur Jelle Loosman van Damen Ship yards Den Helder (DSDH).

Hij verwacht dat zijn bedrijf voor werk aan schepen niet langer gebruik kan maken van dok 2 op Willemsoord als daar een stadhuis is gevestigd. Dat gaat zijn bedrijf miljoenen aan omzet schelen, zegt hij.

Ook onderaannemers zullen het in hun portemonnee voelen als rederijen hun schepen naar werven in andere steden brengen. Loosman wacht ook anderhalf jaar op een hem beloofd vast aanspreekpunt op het stadhuis.

Wethouder Kees Visser trok het boetekleed aan. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de belangen van DSDH behartigd werden in andere overleggen. Met DSDH is inmiddels contact opgenomen, zegt Visser. Hij benadrukt dat alle ontwikkelingen op Willemsoord gebeuren binnen bestaande wet- en regelgeving.

Het stadhuis is volgens hem niet geluidsgevoelig. ,,We zijn niet voornemens om in het vaarwater van bedrijfsactiviteiten van Damen Shipyards Den Helder en de Museumhaven te treden. We koesteren het maritiem cluster.’’

Eli Saliha voerde het woord namens Beter voor Den Helder. Hij zegt dat ook zijn partij zich zorgen maakt om de werkgelegenheid. Op foto’s in de krant zegt Saliha te hebben gezien dat Damen bij werkzaamheden aan Clipper Stad Amsterdam ’bewust of onbewust’ de arboregels overtrad. ,,Een werknemer had geen valbescherming.’’ De arbeidsinspectie zou het werk volgens hem meteen hebben stilgelegd als dit was opgemerkt. En als er een ongeluk was gebeurd, zou dat negatieve gevolgen hebben gehad voor het imago van DSDH. Opdrachtgevers zouden de Helderse werf dan mogelijk mijden.

’Schandalig’

D66, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief vinden het ’schandalig’ en ’beneden alle peil’ dat BvDH dit op een openbare vergadering meldt in plaats van naar Damen te stappen. GroenLinks vraagt zich af wat de aanval van BvDH te maken heeft met het onderwerp dat op de agenda stond.

De zorgen van de oppositie zijn niet weggenomen, zegt Marije Boessenkool van GL. ,,Ik heb geen enkele garantie aan het bedrijfsleven gehoord.’’

De aanvragers van de vergadering willen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het stadhuisplan op de nautische werkzaamheden. De raad zou die uitkomsten serieus moeten betrekken in de discussie over de wenselijkheid van een stadhuis op Willemsoord, vinden zij. De coalitie en Gemeentebelangen verwierpen de motie. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA) zegt niet voor de motie te kunnen stemmen omdat alle belangrijke beslissingen over het stadhuis al zijn genomen.

Damen hield zich niet aan arboregels

Stadhuis blokkeert fusie, dat wel

Beter voor Den Helder stelde vier jaar geleden: niet meer geld naar het stadhuis en Zeestad zo snel mogelijk de deur uit. De partij ligt nu met Zeestad in bed. Het plan voor een megalomaan stadhuis wordt geboren.

In de achterban van de coalitiepartijen klinkt steeds luider de vraag om meer transparantie en gezond verstand.

Binnen de VVD wordt al openlijk gesproken over een strategische keuze bij de komende verkiezingen om het signaal af te geven dat de leden het niet eens zijn met de locatiekeuze voor het nieuwe stadhuis.

Ook in het CDA rommelt het en komen geluiden naar buiten dat leden vinden dat de fractie op de verkeerde weg is beland.

Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van de PvdA sta ik in maart 2022 ook voor het dilemma: steun ik mijn partij in Den Helder of kies ik voor de stad. Partijleden hebben vooralsnog geen antwoord gekregen op hun vragen.

Raadsleden stemmen zonder last of ruggespraak, maar je mag wel van ze verwachten dat hun overwegingen worden gedeeld met de leden en kiezers. Partijgenoten en andere burgers die me vragen wat nu te doen, kan ik alleen het antwoord geven dat in de laatste VVD bijeenkomst werd geopperd: ga strategisch stemmen.

Deze brief schrijf ik in mijn hoedanigheid van PvdA-lid, maar ik ben ook bestuurslid van de Museumhaven. Mocht dit aanleiding zijn om de subsidie nu stop te zetten dan ben ik bereid terug te treden.

Echter, als je de werkgelegenheid bij onze scheepwerf kunt opblazen, waarom zou je dan niet een toeristentrekker als de Museumhaven slopen?

Eén troost. Het stadhuis op Willemsoord zet de vorming van een fusiegemeente Noordkop nog jaren in de ijskast. Geen fusiegemeente wenst de rekening te betalen voor een duur gemeentehuis op een onmogelijke locatie. Toch nog iets bereikt door deze ’sloperscoalitie’.

PIERRE TALLOEN

Den Helder

Over het stadhuis

Met veel belangstelling heb ik de afgelopen jaren de discussies gevolgd over de vestiging van het Helderse stadhuis op het complex Willemsoord. De plussen en minnen rond die discussie heb ik zorgvuldig afgewogen, Als ex-vlieger bij de Luchtmacht, voormalig overheidsvoorlichter en oud-directielid van een marine-onderhoudsbedrijf denk ik voldoende algemene ontwikkeling en onderscheidingsvermogen te hebben vergaard om het plan het Helderse stadhuis op Willemsoord te vestigen een erg dom en veel te duur plan te vinden.

Bovendien vind ik het laf van het gemeentebestuur om te weigeren een referendum te houden onder de inwoners van Den Helder. Alleen met een referendum wordt duidelijk hoeveel steun er werkelijk onder de bevolking is voor de vestiging op Willemsoord. Het zou het gemeentebestuur sieren als het alsnog van die vestiging afziet, zoals het ook in het verleden bijtijds de veel te weinig gesteunde projecten heeft geschrapt.

Voorbeelden daarvan zijn de Noordelijke Randweg, het crematorium op de Algemene Begraafplaats, de gracht midden door de Beatrixstraat en de afsluiting van de Javastraat voor autoverkeer.

Oppositie in de aanval over verlies scheepswerk

Wij blijven het volgen!

Raadsvragen


Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie SeniorenActief betreffende
Werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord


Aan de leden van de Gemeenteraad


Op 1 maart 2021 heeft de fractie SeniorenActief onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde
voor de vergaderingen van de raad, en naar aanleiding van een krantenartikel in de Helders Courant van 27
februari, vragen gesteld over werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord. Het antwoord vindt u onder de vraag.


Inleiding op de vragen:
In de Helderse Courant van 27-02-2021 lezen wij dat het stadhuis op Willemsoord de doodsteek kan
betekenen voor scheepswerkzaamheden. In dok 2 dat vlak naast een van de gebouwen ligt die bestemd zijn
voor de bouw van het stadhuis mag nu nog worden gegritstraald. De directeur van Damen Shipyards
waarschuwt dat als er gegritstraald gaat worden terwijl er ambtenaren werken er niet lang gewerkt zal
worden. De directeur heeft zijn bezwaren al kenbaar gemaakt in de periode dat de heer Schuiling nog
burgemeester was.


Vraag 1: Hoe kan het dat de directeur bij het afscheid van de heer Schuiling, inmiddels anderhalf jaar
geleden, de toezegging heeft gehad dat er een vast aanspreekpunt voor de heer Loosman zou komen
en dat dit nog steeds niet is gebeurd?
Antwoord: Met Damen Shipyards Den Helder BV (hierna Damen Shipyards) is destijds overeengekomen
bestuurlijk overleg te voeren. Dit overleg had betrekking op strategische uitdagingen en had een
vertrouwelijk karakter. Operationele zaken zoals de beschikbaarheid van Dok 2 zijn daar niet besproken. In
het kader van het overleg over het Maritiem Cluster vindt zeer regelmatig overleg plaats met georganiseerde
ondernemers, waarin Damen prominent vertegenwoordigd is. Gelet op de aard van de door u geschetste
problematiek heeft het college Zeestad BV (als opdrachtnemer voor de realisatie van het stadhuis) en
Willemsoord BV gevraagd contact op te nemen met de heer Loosman.


Vraag 2: Is het college zich bewust dat Shipyards Damen een van de pijlers is waarop onze economie
draait? Met een omzet van 4 miljoen aan het onderhoud van de Clipper stad Amsterdam en de omzet
van Helderse ondernemers nog niet meegerekend.
Antwoord: Ja, het college is zich bewust van het belang van Damen Shipyards voor de Helderse economie.


Vraag 3: Realiseert het college zich dat de bouw van het stadhuis de doodsteek voor de nautische
bedrijvigheid betekent?
Antwoord: de bouw van het stadhuis heeft geen negatieve effecten op nautische bedrijvigheid.


Vraag 4: Welke stappen gaat het college ondernemen om Damen in onze gemeente te faciliteren en
niet zoals bij de verhuizing van Spaansen naar Harlingen omdat de inwoners van de Boatex last
hadden van geluidsoverlast? Realiseert het college dat met een eventuele verhuizing van Damen een
paradepaardje met een miljoenenomzet uit onze gemeente verdwijnt?
Antwoord: het college ziet in de realisatie van het stadhuis geen aanleiding voor het beperken van de
bedrijfsmatige activiteiten of een eventueel vertrek uit Den Helder van Damen Shipyards.
zaaknummer: 2021-013716 Pagina 2 van 2


Vraag 5: Bent u het met ons eens dat het niet allen om het dok gaat maar dat het ook gaat om de beschikbaarheid van gebouwen en de ruimte eromheen en het parkeerterrein wat niet meer gebruikt kan worden? Wat gaat u hieraan doen?
Antwoord: de realisatie van het stadhuis is onderdeel van de herontwikkeling van Willemsoord. In het gebied is ruimte voor musea, theater, horeca, evenementen, een jachtwerf en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande nautische activiteiten. Voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis bijvoorbeeld wordt de breedte van het drijvende dok van Damen Shipyards ingecalculeerd.
De openbare ruimte zal mettertijd intensiever benut worden maar dat betekent niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor nautische activiteiten. Deze activiteiten dragen bovendien in belangrijke mate bij aan het gewenste behoud van het maritieme karakter van Willemsoord. Willemsoord BV ziet toe op de afstemming tussen verschillende partijen, waaronder Damen Shipyards, ten behoeve van een ordelijk gebruik van de openbare ruimte.


Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Den Helder, 24 maart 2021
Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
J.A. (Jan) de Boer MSc. burgemeester
R. M. (Robert) Reus secretaris

Den Helder, 16 maart 2021
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder,
de heer J.A. de Boer


Betreft: verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering conform artikel 17 Gemeentewet inzake de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden binnen onze gemeente met directe gevolgen voor de werkgelegenheid.


Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet, verzoeken wij tot het houden van een extra raadsvergadering op dinsdag 30 of woensdag 31 maart 2021, aanvang 19.30 uur. Aanleiding voor het aanvragen van deze extra raadsvergadering is de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden met directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Gezien het spoedeisende karakter achten wij het zeer gewenst dat op korte termijn een extra vergadering wordt uitgeschreven.
Onderwerpen van de vergadering zijn.

 1. Verlies werkgelegenheid.
  Aanleiding is het interview met de directie van Damen Shipyards en enige andere publicaties, o.a. over het onderhoud van zeilschepen en jachten, zoals de Eendracht, dat niet plaatsvindt in
  Den Helder, en de brief van de heer Schaap inzake de bruine vloot.
 2. Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid
  Vanaf het moment dat burgemeester Schuiling de toezegging heeft gedaan aan Damen Shipyards dat hij er voor zou zorgen dat Damen Shipyards (Jelle Loosman) een vast aanspreekpunt op het stadhuis zou krijgen, is er niets meer van betrokken wethouders (Visser en Keur) vernomen.
 3. Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders naar de raad.
  Regelmatig worden wij geconfronteerd met het feit dat het college van burgemeester en wethouders de raad niet of niet volledig informeert. Enkele voorbeelden zijn: onderhoud groen en openbare ruimte Donker groen versus HVC, Startersleningen, schriftelijke en technische vragen die niet of niet volledig beantwoord zijn inzake stadhuis Willemsoord en dossier Scholte museum.
  Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders ter zake doende informatie, zoals de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het eerste agendapunt gesteld door de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren actief Den Helder en omstreken, uiterlijk dinsdag 23 maart 2021 aan de raad aan te bieden.
  Namens de fractie van:
  D66: Henk Mosk, Frans Klut.
  PVV: Vincent van den Born, Frank Feeburg.
  GroenLinks: Marije Boessenkool.
  Senioren Actief Den Helder en omstreken: Carla van Driesten, Marinus Vermooten
  Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Sylvia Hamerslag, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk

Medewerkers van Damen hebben Clipper Stad Amsterdam op Willemsoord grondig onder handen genomen.

“WILLEMSOORD Extra raadsvergadering over dreigende ontwikkeling door stadhuis”

Op verzoek van vijf oppositiepartijen wordt een extra raadvergadering gehouden over het dreigende verlies van scheepsopdrachten als het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd. De vergadering staat gepland voor 31 maart.

Delano Weltevreden

DEN HELDER GroenLinks, PVV, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief en D66 reageren op een interview in deze krant met directeur Jelle Loosman van Damen Shipyards Den Helder. Hij voorziet dat zijn werf dok 2 op Willemsoord niet meer kan gebruiken als het stadhuis straks op een steenworp van het dok is gevestigd.

De herrie die soms gepaard gaat met het werk, zou ambtenaren het werken onmogelijk maken, verwacht hij. Als dok 2 niet meer gebruikt kan worden kunnen sommige lucratieve opdrachten niet meer in Den Helder worden uitgevoerd, zegt Loosman. Daar zouden ook onderaannemers de dupe van worden.

Wachten

De vijf fracties vinden dat dit een extra raadsvergadering waard is. Zij willen het college ook ter verantwoording roepen. ,,Directeur Loosman wacht al anderhalf jaar op een hem beloofde contactpersoon op het stadhuis”, stellen zij.

Dat was hem beloofd door burgemeester Koen Schuiling op diens laatste werkdag. De wethouders Kees Visser en Heleen Keur wisten volgens Loosman van die afspraak, maar hebben niet voor een contactpersoon gezorgd.

De oppositiepartijen wijzen burgemeester en wethouders op de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad.

De vijf fracties zeggen dat het college regelmatig verzuimt de gemeenteraad goed te informeren. Als recente voorbeelden noemen zij het dossier Rob Scholte, de gunning van het contract aan afvalverwerkingsbedrijf HVC voor onderhoud van de openbare ruimte en de startersleningen.

Zij voegen daaraan toe de voorgenomen vestiging van een stadhuis op Willemsoord.

“Damen wacht al anderhalf jaar op ambtelijk contactpersoon

verkiezen

Stadhuis opnieuw verkiezingsthema

ANALYSE ’Dit hoofdstuk kan worden afgesloten’, zeggen coalitiepartijen. Dat klopt niet’

’Eindelijk is er een breedgedragen besluit over de plek voor een nieuw stadhuis. We willen voorkomen dat het weer een verkiezingsitem wordt’, zeggen de zes (overgebleven) coalitiepartners. Dit hoofdstuk kan dus worden afgesloten, vinden zij. Maar klopt dat wel? Het korte antwoord is: nee.

DEN HELDER Het Helderse stadhuis is al jaren een heet hangijzer in de politiek en bepaalt ook al jaren de verhoudingen in de gemeenteraad. Allerlei varianten zijn de revue gepasseerd. Het voormalige postkantoor bij het treinstation in het centrum was de gedroomde plek van een van de vorige coalities. Grote weerstand.

Oppositiepartij Stadspartij boekte bij de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen een monsterzege: elf zetels. De partij was voorstander van renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg.

Daar verzetten de plaatselijke vertegenwoordigers van de grote landelijke partijen zich vervolgens fel tegen. Plaatselijke bouwbedrijven zeiden ook dat het niets zou worden. Ook dit plan sneuvelde uiteindelijk.

Halter Bellevue in het centrum zou volgens bepaalde partijen een goede plek zijn. De grootste voor- en tegenstanders van alle mogelijke opties hebben elkaar in 2018 gevonden in de huidige coalitie. De Seniorenpartij is daar inmiddels uit gestapt. Willemsoord moet het worden, zei de coalitie van Beter voor Den Helder, VVD, CDA, PvdA, Stadspartij, Seniorenpartij en ChristenUnie.

De weerstand tegen dit plan is niet zuinig. Enkele argumenten: het is in strijd met het bestemmingsplan, de plek is slecht bereikbaar, allerlei kosten zijn niet meegenomen in de berekening, de nautische activiteiten op Willemsoord worden de nek omgedraaid.

Einde

Maar de coalitie houdt stand. Is ervan overtuigd dat deze stap moet worden gezet. Om de historische gebouwen op Willemsoord een goede invulling te geven, om de nautische hoek op Willemsoord te versterken. Maar vooral: om een eind te maken aan de slepende discussie over de plek waar dat stadhuis moet komen.

Behalve burgemeester en wethouders en de raadsleden van de coalitie zijn in Den Helder niet veel mensen te vinden die op de barricades springen om het plan te verdedigen. De politici stellen dat de burgers moe zijn van de slepende discussie en dat er een punt achter moet worden gezet. Voor- en tegenstanders beweren dat het merendeel van de burgers het met hen eens is. De tegenstanders kunnen handtekeningen laten zien van mensen die tegen zijn, de voorstanders willen geen onderzoek doen naar de mening van de inwoners van Den Helder.

Vergevorderd

In maart volgend jaar mogen de kiezers opnieuw vertellen welke partijen en politici hen in de gemeenteraad mogen vertegenwoordigen. Mogelijk is de transformatie van de gebouwen 66 en 72 al vergevorderd en zal het in de verkiezingsstrijd niet meer gaan over de vraag waar dat stadhuis moet komen.

Wat de coalitiepolitici vergeten is dat de stemmers zich volgend jaar wel kunnen uitspreken over de vraag of het wel zo’n goed idee was om Willemsoord als vestigingslocatie te kiezen. Kritische leden van de VVD waarschuwden hun partij onlangs in een publieke digitale bijeenkomst al.

Niet te verteren

Zij zeggen veel ontevreden leden te spreken die het niet te verteren vinden dat de keus voor Willemsoord niet aan hen ter beoordeling is voorgelegd.

Als de VVD achter het plan blijft staan zal de partij bij de volgende verkiezingen worden afgestraft, waarschuwt VVD’er Leo Bekker.

Een de grootste tegenstanders van het plan is CDA’er Dirk Reitsma. Hij ageert als bestuurslid van erfgoedstichting SBCE fel tegen het stadhuisplan waar zijn partij achter staat. Reitsma zegt veel CDA’ers te spreken die ’mordicus tegen’ het coalitieplan zijn. Hij twijfelt er niet aan dat ook het CDA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de rekening gepresenteerd krijgt.

Ook Beter voor Den Helder, de grootste fractie, heeft wat aan de achterban uit te leggen. De partij, net als de Stadspartij voorstander van renovatie van het stadhuis aan de Bijlweg, heeft zich volgens critici laten inpakken door het ’partijkartel’ van landelijke partijen waar de partij van Carlo Assorgia ooit tegen ageerde.

Rommelt

Binnen BvDH rommelt het ook. Commissielid Glen Krab stapte onlangs op, uit onvrede over de volgens hem onwrikbare houding van zijn partij met betrekking tot het stadhuisplan.

Directeur Jelle Loosman van scheepswerf Damen Shipyards Den Helder meldde onlangs dat het stadhuisplan ondernemers in Den Helder miljoenen euro’s gaat kosten. Zijn werf kan straks niet meer werken in dok 2 op Willemsoord, vreest hij.

Vanwege strenge milieu-eisen. Schepen zullen naar andere werven gaan, voorspelt hij. Onderaannemers gaan dat ook in hun portemonnee merken. Het gemeentebestuur kent zijn kritiek, maar wil daar niet naar luisteren zegt Loosman.

Inmiddels is het een week geleden dat Loosman zijn verhaal deed. Geen enkel collegelid of lid van de coalitie heeft tot nu toe geprobeerd om het doemscenario dat hij schetst publiekelijk te weerleggen. De werfdirecteur is moeilijk weg te zetten als schreeuwer. Zijn onderbouwde argumenten kunnen alleen worden weerlegd met goede tegenargumenten.

Negeren

Natuurlijk kunnen de verantwoordelijke politici het verhaal van Loosman negeren en denken dat het vanzelf overwaait. Dat zou niet slim zijn. Kiezers willen af van het nu opgeroepen beeld dat het stadhuisplan ondernemers geld gaat kosten. Dat het de lokale economie zal schaden en misschien banen zal kosten.

Politici die zulke plannen één keer maken, kunnen dat een volgende keer opnieuw doen, redeneren kiezers. Het stadsbestuur moet de inwoners duidelijk maken waarom de vrees van Loosman ongegrond is. En harde garanties geven dat Damen Shipyards Den Helder dok 2 op Willemsoord ongestoord kan blijven gebruiken als het stadhuis daar gevestigd is. Anders wordt dit verhaal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gebruikt tegen alle partijen die het plan steunen.

Delano Weltevreden

office_winhov_stadhuis_den_helder_exterieur_entrance.1200x0

Erfgoedvereniging krijgt nul op rekest

Delano Weltevreden

DEN HELDERBurgemeester en wethouders zien niet af van het plan om een stadhuis te vestigen in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. Dat schrijft het college aan erfgoedvereniging Heemschut. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met het plan ingestemd, zegt het stadsbestuur.

Heemschut vindt dat het stadhuisplan in strijd is met het bestemmingsplan. En dat tweehonderd jaar maritiem-industriële ontwikkeling in de scheepsbouw daar nog duidelijk zichtbaar is. Henk Dirkx, vicevoorzitter van de Commissie Noord-Holland van Heemschut, verwijst naar het bestemmingsplan voor het complex. Daarin staat dat de oorspronkelijke functies van Willemsoord herkenbaar moeten blijven. Kantoren zouden niet op de voormalige marinewerf moeten worden gevestigd.

Heemschut stelt dat het nooit de bedoeling is geweest om op het complex kantoren te vestigen en verwijst daarvoor naar het bestemmingsplan. Als de gebouwen 66 en 72 tot stadhuis worden omgebouwd kan die 4000 vierkante meter niet meer worden gebruikt voor nautische ontwikkelingen.

Het college gaat niet in op de door Heemschut geconstateerde strijdigheid met het bestemmingsplan. Wel zeggen burgemeester en wethouders dat de gemeentelijke monumentenadviescommissie positief is over de plannen.

’Zij heeft haar complimenten uitgesproken voor de zorgvuldige en kwalitatieve uitwerking. Ook is er gedurende het gehele proces nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft de RCE ook positief geadviseerd en ingestemd met de bouwplannen voor het stadhuis.’

Het college en Heemschut streven hetzelfde doel na, zeggen burgemeester en wethouders. Namelijk het behoud van cultureel erfgoed.

’Dok moet ruimte houden’

WILLEMSOORD‘ Oppositiepartijen: stadhuis mag Damen Shipyards niet in de wielen rijden’

Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief vinden dat een stadhuis op Willemsoord geen belemmering mag zijn voor werk dat Damen Shipyards Den Helder in dok 2 op de voormalige marinewerf uitvoert.

“College moet garanderen dat werk zonder hinder doorgaat”

DEN HELDER Beide partijen stellen dat in afzonderlijke schriftelijke vragen. De fracties zijn geschrokken van het doemscenario dat directeur Jelle Loosman van DSDH afgelopen weekend in het Noordhollands Dagblad schetste.

Als het stadhuis wordt gevestigd in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord, is het volgens directeur Loosman vanwege strenge milieu-eisen gedaan met werk aan schepen in dok 2. Dat gaat volgens hem miljoenen euro’s omzet schelen.

Niet alleen zijn bedrijf DSDH zal daar de dupe van worden, ook onderaannemers zullen een financiële veer laten, voorspelde hij.

Andere steden

Tot de verbeelding sprekende schepen zullen uitwijken naar scheepswerven in andere steden, vreest hij. Het dok wordt volgens Loosman waardeloos.

Behoorlijk Bestuur wil weten hoe het college gaat garanderen dat werk aan schepen in dok 2 ongehinderd kan blijven doorgaan.

Senioren Actief noemt Damen Shipyard Den Helder een paradepaardje van de Helderse economie. De fractie vindt dat het bedrijf of werk dat het bedrijf in Den Helder uitvoert, niet de stad uit gejaagd mogen worden.

Dat gebeurde namelijk met de firma Spaansen. Dat bedrijf moest op industriegebied Westoever stoppen met bepaalde werkzaamheden, omdat bewoners van de Boatex klaagden over geluidsoverlast. Spaansen verplaatste bepaalde werkzaamheden vervolgens naar Harlingen.

Jelle Loosman heeft ook verteld dat zijn argumenten op het stadhuis het ene oor in en het andere uit gaan. Van een anderhalf jaar geleden gemaakte belofte dat hij een vast aanspreekpunt zou krijgen is tot op heden niets terechtgekomen, liet hij weten.

Opheldering

Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief willen van het college opheldering hierover.

De scheepswerfdirecteur zei verder dat er op de kade straks ook geen ruimte meer is voor de logistiek die te maken heeft met werk dat in het dok wordt uitgevoerd.

Als ambtenaren straks hun intrek nemen in de gebouwen 72 en 66 kunnen die panden niet meer gebruikt worden voor werkzaamheden, opslag en het onderbrengen van de bemanning van schepen.

BB vraagt het college om in overleg met directeur Loosman van Damen Shipyards Den Helder naar een oplossing voor deze problemen te zoeken.

“Paradepaardje mag niet uit de stad worden gejaagd”