knarrenhof

Knarrenhof

Zaaknummer: 2021-011244


Raadsvragen


Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie SeniorenActief betreffende Knarrenhof

Aan de leden van de Gemeenteraad


Op 16 februari 2021 heeft de fractie SeniorenActief onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van
orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Knarrenhof, het antwoord vindt
u onder de vraag:

Wat is het beleid van onze gemeente als particulieren een initiatief op papier hebben om als groep
een Knarrenhof te realiseren?


In de onlangs vastgestelde woonvisie hebben we aangegeven ruimte te willen bieden voor experimenten met
nieuwe woonvormen, waaronder ook een Knarrenhof.

Wie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening: de gemeente of de provincie?
De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening.


Welke plaats heeft Woningstichting in dit proces?
De woningstichting ontwikkelt verschillende projecten in onze gemeente waarbij ook seniorenwoningen
worden gerealiseerd. Een Knarrenhof is echter een particulier initiatief waarbij de initiatiefnemers zelf de
regie hebben, er een sterke sociale samenhang is en ook de woningtoewijzing zelf doen. Dit past niet bij de
woningstichting met een vastgesteld toewijzingssysteem.


Kunt u ons vertellen of de gemeente bereid is gronden of panden aan te wijzen voor deze
woonvormen?
Zoals in de woonvisie aangegeven willen we ruimte bieden voor deze initiatieven. Initiatiefnemers hebben
zelf vaak een duidelijke eisen/wensen voor een locatie. Op voorhand locaties aanwijzen past niet bij het
principe dat initiatiefnemers zelf de regie hebben. Als er initiatieven zijn, gaan wij met hen het gesprek aan
om een geschikte locatie te zoeken. Wij zullen contact opnemen met de Stichting Knarrenhof om te kijken of
er nog steeds belangstelling is om in Den Helder een Knarrenhof te realiseren.


Bent u doordrongen van het feit dat deze woonvormen belangrijk zijn om de doorstroming te
bevorderen?
Ja

Kunt u ons vertellen hoe u het ziet als er geen actie wordt ondernomen senioren te laten
doorstromen?
Dat zal dan de doorstroming beperken waardoor eengezinswoningen bewoond blijven door senioren. Dat is
niet wenselijk. Den Helder heeft een relatief hoog aandeel eengezinswoningen en dus minder flats- en
appartementen. In de woningprogrammering zullen wij zorgen voor een goede mix aan woningtypen,
waaronder ook seniorenwoningen.


Wat is de rol van de provincie in deze?
Met de provincie worden alleen afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. Welke type
woningen worden gebouwd is de bevoegdheid van de gemeenten.
zaaknummer: 2021-011244 Pagina 2 van 2


Is het college het met ons eens dat juist deze hofjes in deze tijd van belang zijn als het gaat om vereenzaming en sociale controle?
Deze hofjes kunnen zeker van belang zijn om vereenzaming tegen te gaan en zorgen voor sociale controle, maar dit zal niet bij alle senioren passen. Wij streven dan ook een goede mix van woningen voor senioren. Dit kan zijn in een woonvorm als een Knarrenhof, maar ook reguliere seniorenwoningen.


Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.


Den Helder, 17 maart 2021

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Den Helder,


J.A. (Jan) de Boer MSc. burgemeester
R. M. (Robert) Reus secretaris