Oppositie in de aanval over verlies scheepswerk

Wij blijven het volgen!

Raadsvragen


Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie SeniorenActief betreffende
Werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord


Aan de leden van de Gemeenteraad


Op 1 maart 2021 heeft de fractie SeniorenActief onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde
voor de vergaderingen van de raad, en naar aanleiding van een krantenartikel in de Helders Courant van 27
februari, vragen gesteld over werkzaamheden in Dok 2 Willemsoord. Het antwoord vindt u onder de vraag.


Inleiding op de vragen:
In de Helderse Courant van 27-02-2021 lezen wij dat het stadhuis op Willemsoord de doodsteek kan
betekenen voor scheepswerkzaamheden. In dok 2 dat vlak naast een van de gebouwen ligt die bestemd zijn
voor de bouw van het stadhuis mag nu nog worden gegritstraald. De directeur van Damen Shipyards
waarschuwt dat als er gegritstraald gaat worden terwijl er ambtenaren werken er niet lang gewerkt zal
worden. De directeur heeft zijn bezwaren al kenbaar gemaakt in de periode dat de heer Schuiling nog
burgemeester was.


Vraag 1: Hoe kan het dat de directeur bij het afscheid van de heer Schuiling, inmiddels anderhalf jaar
geleden, de toezegging heeft gehad dat er een vast aanspreekpunt voor de heer Loosman zou komen
en dat dit nog steeds niet is gebeurd?
Antwoord: Met Damen Shipyards Den Helder BV (hierna Damen Shipyards) is destijds overeengekomen
bestuurlijk overleg te voeren. Dit overleg had betrekking op strategische uitdagingen en had een
vertrouwelijk karakter. Operationele zaken zoals de beschikbaarheid van Dok 2 zijn daar niet besproken. In
het kader van het overleg over het Maritiem Cluster vindt zeer regelmatig overleg plaats met georganiseerde
ondernemers, waarin Damen prominent vertegenwoordigd is. Gelet op de aard van de door u geschetste
problematiek heeft het college Zeestad BV (als opdrachtnemer voor de realisatie van het stadhuis) en
Willemsoord BV gevraagd contact op te nemen met de heer Loosman.


Vraag 2: Is het college zich bewust dat Shipyards Damen een van de pijlers is waarop onze economie
draait? Met een omzet van 4 miljoen aan het onderhoud van de Clipper stad Amsterdam en de omzet
van Helderse ondernemers nog niet meegerekend.
Antwoord: Ja, het college is zich bewust van het belang van Damen Shipyards voor de Helderse economie.


Vraag 3: Realiseert het college zich dat de bouw van het stadhuis de doodsteek voor de nautische
bedrijvigheid betekent?
Antwoord: de bouw van het stadhuis heeft geen negatieve effecten op nautische bedrijvigheid.


Vraag 4: Welke stappen gaat het college ondernemen om Damen in onze gemeente te faciliteren en
niet zoals bij de verhuizing van Spaansen naar Harlingen omdat de inwoners van de Boatex last
hadden van geluidsoverlast? Realiseert het college dat met een eventuele verhuizing van Damen een
paradepaardje met een miljoenenomzet uit onze gemeente verdwijnt?
Antwoord: het college ziet in de realisatie van het stadhuis geen aanleiding voor het beperken van de
bedrijfsmatige activiteiten of een eventueel vertrek uit Den Helder van Damen Shipyards.
zaaknummer: 2021-013716 Pagina 2 van 2


Vraag 5: Bent u het met ons eens dat het niet allen om het dok gaat maar dat het ook gaat om de beschikbaarheid van gebouwen en de ruimte eromheen en het parkeerterrein wat niet meer gebruikt kan worden? Wat gaat u hieraan doen?
Antwoord: de realisatie van het stadhuis is onderdeel van de herontwikkeling van Willemsoord. In het gebied is ruimte voor musea, theater, horeca, evenementen, een jachtwerf en dergelijke. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande nautische activiteiten. Voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis bijvoorbeeld wordt de breedte van het drijvende dok van Damen Shipyards ingecalculeerd.
De openbare ruimte zal mettertijd intensiever benut worden maar dat betekent niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor nautische activiteiten. Deze activiteiten dragen bovendien in belangrijke mate bij aan het gewenste behoud van het maritieme karakter van Willemsoord. Willemsoord BV ziet toe op de afstemming tussen verschillende partijen, waaronder Damen Shipyards, ten behoeve van een ordelijk gebruik van de openbare ruimte.


Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Den Helder, 24 maart 2021
Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
J.A. (Jan) de Boer MSc. burgemeester
R. M. (Robert) Reus secretaris

Den Helder, 16 maart 2021
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Den Helder,
de heer J.A. de Boer


Betreft: verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering conform artikel 17 Gemeentewet inzake de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden binnen onze gemeente met directe gevolgen voor de werkgelegenheid.


Geachte voorzitter,
Onder verwijzing naar artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet, verzoeken wij tot het houden van een extra raadsvergadering op dinsdag 30 of woensdag 31 maart 2021, aanvang 19.30 uur. Aanleiding voor het aanvragen van deze extra raadsvergadering is de groeiende onrust en onduidelijkheid omtrent het wegvallen van bepaalde onderhoudsactiviteiten en werkzaamheden met directe gevolgen voor de werkgelegenheid. Gezien het spoedeisende karakter achten wij het zeer gewenst dat op korte termijn een extra vergadering wordt uitgeschreven.
Onderwerpen van de vergadering zijn.

 1. Verlies werkgelegenheid.
  Aanleiding is het interview met de directie van Damen Shipyards en enige andere publicaties, o.a. over het onderhoud van zeilschepen en jachten, zoals de Eendracht, dat niet plaatsvindt in
  Den Helder, en de brief van de heer Schaap inzake de bruine vloot.
 2. Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid
  Vanaf het moment dat burgemeester Schuiling de toezegging heeft gedaan aan Damen Shipyards dat hij er voor zou zorgen dat Damen Shipyards (Jelle Loosman) een vast aanspreekpunt op het stadhuis zou krijgen, is er niets meer van betrokken wethouders (Visser en Keur) vernomen.
 3. Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders naar de raad.
  Regelmatig worden wij geconfronteerd met het feit dat het college van burgemeester en wethouders de raad niet of niet volledig informeert. Enkele voorbeelden zijn: onderhoud groen en openbare ruimte Donker groen versus HVC, Startersleningen, schriftelijke en technische vragen die niet of niet volledig beantwoord zijn inzake stadhuis Willemsoord en dossier Scholte museum.
  Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders ter zake doende informatie, zoals de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het eerste agendapunt gesteld door de fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en Senioren actief Den Helder en omstreken, uiterlijk dinsdag 23 maart 2021 aan de raad aan te bieden.
  Namens de fractie van:
  D66: Henk Mosk, Frans Klut.
  PVV: Vincent van den Born, Frank Feeburg.
  GroenLinks: Marije Boessenkool.
  Senioren Actief Den Helder en omstreken: Carla van Driesten, Marinus Vermooten
  Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Sylvia Hamerslag, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk

Medewerkers van Damen hebben Clipper Stad Amsterdam op Willemsoord grondig onder handen genomen.

“WILLEMSOORD Extra raadsvergadering over dreigende ontwikkeling door stadhuis”

Op verzoek van vijf oppositiepartijen wordt een extra raadvergadering gehouden over het dreigende verlies van scheepsopdrachten als het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd. De vergadering staat gepland voor 31 maart.

Delano Weltevreden

DEN HELDER GroenLinks, PVV, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief en D66 reageren op een interview in deze krant met directeur Jelle Loosman van Damen Shipyards Den Helder. Hij voorziet dat zijn werf dok 2 op Willemsoord niet meer kan gebruiken als het stadhuis straks op een steenworp van het dok is gevestigd.

De herrie die soms gepaard gaat met het werk, zou ambtenaren het werken onmogelijk maken, verwacht hij. Als dok 2 niet meer gebruikt kan worden kunnen sommige lucratieve opdrachten niet meer in Den Helder worden uitgevoerd, zegt Loosman. Daar zouden ook onderaannemers de dupe van worden.

Wachten

De vijf fracties vinden dat dit een extra raadsvergadering waard is. Zij willen het college ook ter verantwoording roepen. ,,Directeur Loosman wacht al anderhalf jaar op een hem beloofde contactpersoon op het stadhuis”, stellen zij.

Dat was hem beloofd door burgemeester Koen Schuiling op diens laatste werkdag. De wethouders Kees Visser en Heleen Keur wisten volgens Loosman van die afspraak, maar hebben niet voor een contactpersoon gezorgd.

De oppositiepartijen wijzen burgemeester en wethouders op de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad.

De vijf fracties zeggen dat het college regelmatig verzuimt de gemeenteraad goed te informeren. Als recente voorbeelden noemen zij het dossier Rob Scholte, de gunning van het contract aan afvalverwerkingsbedrijf HVC voor onderhoud van de openbare ruimte en de startersleningen.

Zij voegen daaraan toe de voorgenomen vestiging van een stadhuis op Willemsoord.

“Damen wacht al anderhalf jaar op ambtelijk contactpersoon

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *