bijstand-1

Bijstandsuitkering

In deze barre tijden wordt er veel gevraagd van de weerstand van onze inwoners. Zeker de mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering krijgen naar onze mening steeds minder te besteden. Dit kan een sociaal denkende gemeente zich niet veroorloven. 

Veel kosten worden verhoogd terwijl de uitkering ongeveer gelijk blijft. Daarom hebben wij voor u enkele simpele vragen die er toe kunnen leiden dat de raad zich kan buigen over de gelden die beschikbaar zijn vanuit gemeentegelden bestemd voor bijstandsgerechtigden. Zeker nu de bijstand overgedragen is naar gemeenten.

1. Heeft de gemeente Den Helder de mogelijkheid enige invloed uit te oefenen op de hoogte van bijstandsuitkeringen of kan zij extra posten ophogen zodat onze inwoners die het al zwaar hebben maandelijks rond te komen.

Graag een uitgebreid antwoord.

2. Kunt u ons aangeven of er in de bijstandsuitkering specifieke posten zijn opgenomen om uitgaven op die gebieden te compenseren. Voorbeeld: De wethouder heeft aangegeven dat er in de bijstand een bedrag van 70 euro is opgenomen die bestemd is voor reizen. Verder een bedrag van 8-13 euro voor kosten van geneeskundige aard.

Graag eveneens een uitgebreid antwoord.

3. Ons komen berichten ter ore dat bijstandsgerechtigden een voordeel van enkele euro’s is voorgerekend die betrekking hebben op de huurtegemoetkoming. Men zou gemiddeld 5 euro meer overhouden. Bent u er echter van op de hoogte dat woningstichtingen de huur conform nationale richtlijnen verhogen, maar daarbij ook de service kosten extra verhogen waardoor de bijstandsgerechtigde in plaats van een overschot met een tekort blijft zitten van gemiddeld 10 euro?

Graag een uitgebreid antwoord.

4. Ook ontvangen wij kreten om hulp van onze inwoners die aangeven dat zij gezien de te besteden uitkering o.a. geen bezoek meer kunnen brengen aan huisarts omdat zij bang zijn voor een doorverwijzing of zelfs een recept voor medicijnen. Reden voor de angst is het gegeven dat zij geen extra kosten kunnen veroorloven. Eten gaat voor.

Is het college zich van deze problemen bewust en is zij van plan om daar op een humane manier mee om te gaan. Ergo wordt er ook naar de mens, en niet alleen de regeltjes gekeken?

5. Gezien de voorgaande vragen geplaatst tegenover de problemen die bijstandsgerechtigden, maar ook inwoners met een AOW/WAO of andere uitkering zou het getuigen van een sociaal hart wanneer onze gemeente open staat voor problemen van inwoners die zich in een van de genoemde penibele situaties bevinden.

Is het college genegen met deze inwoners in gesprek te gaan teneinde hier beleid op los te laten die gericht zal moeten zijn op een verbetering van de levensstandaard van haar inwoners.

6. De bijstandsgerechtigde ontvangt maandelijks een uitkering gestort op zijn of haar betaalrekening. Deze uitkering is zoals men zegt “te groot om te sterven, maar te klein om van te leven”. Deze kreet hebben wij zelf niet uitgevonden, maar dekt de lading aardig.

Een mogelijkheid zou zijn om binnen onze gemeente over te gaan op een soort toeslag voor mensen met een smalle beurs. Deze toelage zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld, scholing, sport, vervoer, kleding en anderen. De gelden zouden door de ontvangers in Den Helder moeten worden besteed bij lokale ondernemers. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Gelden zouden maandelijks gestort kunnen worden op een speciale op naam gestelde gemeente kaart.

Voordeel hiervan kan zijn dat ontvangers meteen af zijn van het aanvragen van andersoortige subsidies. Hiermee worden meerdere problemen meteen opgelost.

Is het college genegen om dit te onderzoeken.

Zo ja, graag een datum waarop de eerste conclusies verwacht kunnen worden.

Zo nee, de overwegingen waarom het college dit niet wenst te onderzoeken.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *