Texel werkt aan eigen Fieldlab

DEN BURG De gemeente Texel is in gesprek met een ondernemer over een project dat als Fieldlab-evenement kan plaatsvinden.

Dat gebeurt naar aanleiding van een vraag van de PvdA van twee weken geleden, toen het ernaar uitzag dat er op korte termijn geen versoepeling van de coronaregels zou komen. De PvdA vroeg het college om het hele eiland als Fieldlab voor toerisme te laten dienen omdat het toen al drukker werd met bezoekers, vooral in de weekends. Gedacht werd aan een proefsituatie voor het veilige gebruik van de buitenruimte bij meer standplekken en terrassen van horeca.

Burgemeester Michiel Uitdehaag antwoordde dat volgens hem het hele eiland te groot was voor een Fieldlab, maar dat hij zich wilde inzetten voor een evenement dat als zodanig zou kunnen dienen.

Inmiddels beschouwt de PvdA het eigen idee als achterhaald omdat het terrassenbeleid binnenkort waarschijnlijk versoepeld wordt. Wat betreft de terrassen is het college het hiermee eens. Ook de oproep die de Waddeneilanden dinsdag deden om de terrassen te mogen openen, is wellicht al door de tijd ingehaald.

Maar een Fieldlab zou kansen kunnen bieden aan een bepaald project. Over de mogelijkheden en de beheersbaarheid daarvan overlegt de gemeente nu met een ondernemer. Volgens de gemeentewoordvoerder duurt het nog wel twee maanden voor er een concreet plan kan worden gepresenteerd.

schilderen

Veilingbedrijf BVA nu écht klaar met affaire Scholte

Bezoekers in het Rob Scholte Museum. Begin 2018 is het museum door de gemeente ontruimd.

GEORGE STOEKENBROEK

ZAAK-SCHOLTE Het veilingbedrijf zal de gemeente nu waarschijnlijk een fikse rekening sturen

Nu ook het Amsterdamse gerechtshof niet wil dat de kunstcollectie van Rob Scholte wordt geveild, moet de kunstcollectie van Rob Scholte waarschijnlijk weg bij veilingbedrijf BVA. Dat zal de gemeente Den Helder naar verwachting duizenden euro’s gaan kosten.

Delano Weltevreden

DEN HELDERDinsdag werd duidelijk dat het gerechtshof een veiling niet ziet zitten. Raadsheer mr. J.C. Toorman vindt dat de gemeente Den Helder en Rob Scholte een andere oplossing moeten zien te vinden voor het geschil.

Stadsadvocaat Ilse van der Poel heeft het hof verteld dat BVA de samenwerking met de gemeente wil beëindigen als de veiling opnieuw wordt geschorst.

Van der Poel: ,,Dit leidt tot duizenden euro’s extra aan kosten. Andere marktpartijen, zullen hogere courtages vragen waardoor de netto-opbrengst lager wordt.’’

Imming

Nadat het Rob Scholte Museum was ontruimd, is de kunstcollectie aanvankelijk opgeslagen bij Imming Logistics Fine Art in De Goorn. De gemeente had de kunstenaar tot 24 augustus vorig jaar de tijd gegeven om zijn schuld te voldoen of te vertellen hoe hij dat wilde doen.

Dat is volgens de gemeente niet gebeurd. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten de kunst openbaar te veilen. De collectie is toen overgebracht naar BVA in Amersfoort.

Daar zal het nu weg moeten. BVA was met de gemeente overeengekomen dat geen opslagkosten betaald hoeven worden als het veilingbedrijf de collectie mag verkopen. Het veilingbedrijf had al eerder gedreigd de samenwerking te beëindigen omdat de voorzieningenrechter de veiling steeds uitstelde.

Aangezien het Scholte niet lukte om zelf kopers voor zijn collectie te vinden, gaf de voorzieningenrechter de gemeente uiteindelijk toestemming om te veilen. Op 21 april wilde BVA daarmee beginnen. Het gerechtshof steekt daar nu echter een stokje voor.

Het veilingbedrijf zal de gemeente nu waarschijnlijk een fikse rekening sturen. Daar zullen behalve de opslagkosten ook de voorbereidingskosten voor de veiling in zitten.

Julia de Jong van BVA had woensdag nog niet officieel van de gemeente gehoord dat de veiling opnieuw niet mag doorgaan. Zij heeft nog niet gereageerd op de vraag of dat inmiddels is gebeurd.

De gemeente eist zo’n 550.000 euro van de kunstenaar. Daarnaast staat Scholte voor zo’n 375.000 euro in het krijt bij Friedberg & Mahn Advocaten uit Amsterdam, zijn vorige advocaten. Het Amsterdamse gerechtshof vindt dat de gemeente niet alleen naar het eigen belang moet kijken. Een veiling zou Scholte te veel schade berokkenen.

Besluit

Scholte heeft nu voorgesteld om zelf voor de opslag te zorgen, dan is de gemeente van die kosten af. Hij wil ook ruim de tijd om zijn kunstwerken te verkopen en zijn schuld af te betalen. Komende dinsdag nemen burgemeester en wethouders daar een besluit over.

Dit leidt tot duizenden euro’s extra aan kosten

brug

Brugwachtershuisje ingepakt in folie

Het historische pandje aan het Ankerpark.

ARCHIEFFOTO PETER VAN AALST

MAATREGEL Om op korte termijn verder verval tegen te gaan

Om het brugwachtershuisje aan het Ankerpark in Den Helder te beschermen tegen verder verval, wordt het eerst ’ingepakt’ in een folie.

Casper Duin

DEN HELDEROp de lange termijn moet de bestemming van het historische gebouw vooral de bedrijvigheid in de haven niet in de weg staan. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het brugwachtershuisje is de laatste jaren sterk in verval geraakt.

Om die reden heeft het college met economisch eigenaar Port of Den Helder (PoDH) afspraken voor zowel de korte als lange termijn gemaakt over het conserveren en behouden van het gebouw. Zo zal het object op korte termijn in opdracht van PoDH worden ’ingepakt’ in een folie, waarmee het huisje beschermd zal zijn tegen verder verval. Dit is voor een periode van minimaal twee jaar.

Voorafgaand daaraan vindt een asbestinventarisatie plaats en zal waar nodig, een asbestsanering worden uitgevoerd. Aanbouwtjes van later datum waaraan geen historische waarde wordt toegekend, zullen – als dat uit veiligheidsoverwegingen nodig blijkt – worden gesloopt. ’De betreffende materialen zullen dan worden opgeslagen, zodat eventuele heropbouw op een later moment alsnog overwogen kan worden.

Als gevolg van deze eventuele sloopwerkzaamheden zal met name de achtergevel gestut (moeten) worden alvorens het huisje in te pakken’, zo meldt het college.

Met deze aanpak wint het college tijd om in het kader van het Maritiem Cluster de visie op het havengebied verder uit te werken. ’Gedurende deze periode zal ook nagedacht worden over de toekomstige bestemming waarbij wij nu reeds willen melden dat van het toekomstige gebruik geen belemmerende werking uit mag gaan op de ontwikkeling van bedrijvigheid van de haven. Het object is per slot van rekening gelegen in het economische hart van onze regio dat zich ook als zodanig – zonder al te veel belemmeringen- moet kunnen blijven door ontwikkelen. Een passende havenfunctie zal derhalve worden gezocht binnen de kaders van de Maritiem Cluster-ontwikkeling’.

Eind jaren zestig

Sinds het verdwijnen van de Ankerparkbrug eind jaren zestig mist het brugwachtershuisje zijn oorspronkelijke functie. Een brugwachter voor het bedienen van de brug: die was niet meer nodig. Daarop raakte het huisje in verval. Ontbrekende dakpannen, kapotte ramen, houtwerk dat misschien al te slecht is voor een nieuwe lik verf, mos dat tegen de gevelstenen opgroeit: het brugwachtershuisje aan het Ankerpark verpaupert.

’Stadhuis geluidswerend’

RAADSDEBAT Oppositie wil onderzoek naar effect stadhuis op werkgelegenheid

De architect heeft opdracht gekregen om het stadhuis zo te bouwen dat ambtenaren geen last hebben van geluid dat op Willemsoord wordt geproduceerd. Dat zegt wethouder Michiel Wouters.

Delano Weltevreden

DEN HELDERHet college was woensdagavond door D66, GroenLinks, PVV, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief ter verantwoording geroepen naar aanleiding van een interview in deze krant met directeur Jelle Loosman van Damen Ship yards Den Helder (DSDH).

Hij verwacht dat zijn bedrijf voor werk aan schepen niet langer gebruik kan maken van dok 2 op Willemsoord als daar een stadhuis is gevestigd. Dat gaat zijn bedrijf miljoenen aan omzet schelen, zegt hij.

Ook onderaannemers zullen het in hun portemonnee voelen als rederijen hun schepen naar werven in andere steden brengen. Loosman wacht ook anderhalf jaar op een hem beloofd vast aanspreekpunt op het stadhuis.

Wethouder Kees Visser trok het boetekleed aan. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de belangen van DSDH behartigd werden in andere overleggen. Met DSDH is inmiddels contact opgenomen, zegt Visser. Hij benadrukt dat alle ontwikkelingen op Willemsoord gebeuren binnen bestaande wet- en regelgeving.

Het stadhuis is volgens hem niet geluidsgevoelig. ,,We zijn niet voornemens om in het vaarwater van bedrijfsactiviteiten van Damen Shipyards Den Helder en de Museumhaven te treden. We koesteren het maritiem cluster.’’

Eli Saliha voerde het woord namens Beter voor Den Helder. Hij zegt dat ook zijn partij zich zorgen maakt om de werkgelegenheid. Op foto’s in de krant zegt Saliha te hebben gezien dat Damen bij werkzaamheden aan Clipper Stad Amsterdam ’bewust of onbewust’ de arboregels overtrad. ,,Een werknemer had geen valbescherming.’’ De arbeidsinspectie zou het werk volgens hem meteen hebben stilgelegd als dit was opgemerkt. En als er een ongeluk was gebeurd, zou dat negatieve gevolgen hebben gehad voor het imago van DSDH. Opdrachtgevers zouden de Helderse werf dan mogelijk mijden.

’Schandalig’

D66, Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief vinden het ’schandalig’ en ’beneden alle peil’ dat BvDH dit op een openbare vergadering meldt in plaats van naar Damen te stappen. GroenLinks vraagt zich af wat de aanval van BvDH te maken heeft met het onderwerp dat op de agenda stond.

De zorgen van de oppositie zijn niet weggenomen, zegt Marije Boessenkool van GL. ,,Ik heb geen enkele garantie aan het bedrijfsleven gehoord.’’

De aanvragers van de vergadering willen een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het stadhuisplan op de nautische werkzaamheden. De raad zou die uitkomsten serieus moeten betrekken in de discussie over de wenselijkheid van een stadhuis op Willemsoord, vinden zij. De coalitie en Gemeentebelangen verwierpen de motie. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA) zegt niet voor de motie te kunnen stemmen omdat alle belangrijke beslissingen over het stadhuis al zijn genomen.

Damen hield zich niet aan arboregels

Stadhuis blokkeert fusie, dat wel

Beter voor Den Helder stelde vier jaar geleden: niet meer geld naar het stadhuis en Zeestad zo snel mogelijk de deur uit. De partij ligt nu met Zeestad in bed. Het plan voor een megalomaan stadhuis wordt geboren.

In de achterban van de coalitiepartijen klinkt steeds luider de vraag om meer transparantie en gezond verstand.

Binnen de VVD wordt al openlijk gesproken over een strategische keuze bij de komende verkiezingen om het signaal af te geven dat de leden het niet eens zijn met de locatiekeuze voor het nieuwe stadhuis.

Ook in het CDA rommelt het en komen geluiden naar buiten dat leden vinden dat de fractie op de verkeerde weg is beland.

Na meer dan vijftig jaar lidmaatschap van de PvdA sta ik in maart 2022 ook voor het dilemma: steun ik mijn partij in Den Helder of kies ik voor de stad. Partijleden hebben vooralsnog geen antwoord gekregen op hun vragen.

Raadsleden stemmen zonder last of ruggespraak, maar je mag wel van ze verwachten dat hun overwegingen worden gedeeld met de leden en kiezers. Partijgenoten en andere burgers die me vragen wat nu te doen, kan ik alleen het antwoord geven dat in de laatste VVD bijeenkomst werd geopperd: ga strategisch stemmen.

Deze brief schrijf ik in mijn hoedanigheid van PvdA-lid, maar ik ben ook bestuurslid van de Museumhaven. Mocht dit aanleiding zijn om de subsidie nu stop te zetten dan ben ik bereid terug te treden.

Echter, als je de werkgelegenheid bij onze scheepwerf kunt opblazen, waarom zou je dan niet een toeristentrekker als de Museumhaven slopen?

Eén troost. Het stadhuis op Willemsoord zet de vorming van een fusiegemeente Noordkop nog jaren in de ijskast. Geen fusiegemeente wenst de rekening te betalen voor een duur gemeentehuis op een onmogelijke locatie. Toch nog iets bereikt door deze ’sloperscoalitie’.

PIERRE TALLOEN

Den Helder

Roep om gemeentelijk loket in Julianadorp

Winnie van Galen

JULIANADORPZorg voor een gemeentelijk loket (rijbewijs en paspoort) in Julianadorp bij de totstandkoming van een nieuw gemeentehuis op Willemsoord.

Dit pleidooi is afkomstig van de Bewonersbelangenvereniging Julianadorp (BVJ) die in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar standpunten verduidelijkt.

Nadelige gevolgen

,,Realisatie van een gemeentehuis op Willemsoord heeft grote nadelige gevolgen voor onze dorpsbewoners, in het bijzonder voor minder mobiele en/of digitaal minder bedreven inwoners. Elke noodzakelijke handeling in het gemeentehuis op Willemsoord brengt extra lasten voor de dorpsbewoners met zich mee, denk aan tijd, uitstoot, kosten, enzovoort. De vanuit Julianadorp af te leggen afstand om het nieuwe gemeentehuis te bereiken bedraagt heen en terug 16-24 kilometer’’, aldus voorzitter Rob Schilder van BVJ.

Openbaar vervoer

Daarbij wordt aangevoerd dat ’het openbaar vervoer naar het gemeentehuis op Willemsoord voor de Julianadorpers geen goede optie gezien de teruglopende frequentie van het aantal busritten, de oplopende kosten per rit en de bereikbaarheid’.

Op de argumenten kracht bij de zetten wijst Schilder op de bevolkingscijfers. ,,Julianadorp telt thans 14.600 inwoners op een totaal inwonersaantal in de gemeente Den Helder van 56.000 inwoners. Kortom: het totale aantal inwoners van Julianadorp bedraagt ruim 25 procent van alle inwoners van de gemeente Den Helder. In Julianadorp zijn ongeveer drieduizend inwoners 65 jaar of ouder.’’

Willemsoord

Mocht de gemeente niet voor een loket in Julianadorp voelen, dan verzoekt BVJ het college het nieuwe gemeentehuis niet op Willemsoord te realiseren, maar te kiezen voor ’een locatie die wel goed bereikbaar is voor de inwoners van Julianadorp.’

,,Wellicht zijn op deze manier de geschetste nadelen voor de inwoners van Julianadorp van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord enigszins op te vangen’’, aldus Schilder.

“In Julianadorp woont kwart van Helderse inwoners”

timorpark

Wat mag hier nou de hond?

Voorzitter Lub Nieuwenhuis van Blaffend Protest, dinsdagmiddag rond 13.00 uur bij het verbodsbord. Anderhalf uur later was het bord weg.

FOTO MEDIAHUIS❮❯

REPORTAGE Timorpark is voor hondenbezitters één grote puzzel

Het Timorpark is voor hondenbaasjes één grote puzzel. Zij weten niet waar de honden aangelijnd moeten zijn en waar niet. Tot overmaat van ramp staan er verbodsbordjes op plekken waar volgens de gemeentelijke website wél honden zijn toegestaan.

Delano Weltevreden

DEN HELDER Stónden. De verbodsbordjes rond het grasveld waar de muziektent staat stonden er dinsdagmiddag om 12.57 uur nog. Om 14.30 uur waren zij weg.

Een rare situatie deed zich ook voor bij de Beweegtuin in het Timorpark, zegt VVD’er Rogier Bruin die bij de verantwoordelijke ambtenaar aan de bel had getrokken. ,,Volgens de kaart is alleen de plek van die toestellen verboden voor honden. Maar om het complete veld stonden verbodsborden.’’

Tot blijdschap van het VVD-raadslid heeft de gemeente snel gereageerd. Maar het gaat hem nog niet ver genoeg. ,,Wij vinden dat voor hondenbezitters duidelijk moet zijn waar zij hun hond moeten aanlijnen en waar dat niet hoeft. Nu mag je aan de ene kant van het looppad wél met je hond komen, maar aan de andere kant niet. Waarom dat niet mag, is mij niet duidelijk. Wij vinden dat je in het hele park met je hond moet kunnen komen.’’

Het balletje kwam eind vorige week aan het rollen door een bericht in de krant naar aanleiding van een voorgestelde wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening. Burgemeester en wethouders hadden de gemeenteraad voorgesteld om de aanlijnplicht op de weg te wijzigen in ’op een openbare plaats’. Daardoor leek het even alsof die plicht ook zou gaan gelden in de huidige losloopgebieden in parken en plantsoenen binnen de bebouwde kom. ,,Dat bericht heeft voor veel onrust onder hondenbezitters geleid’’, zegt Bruin. ,,Bij de uitleg over de voorgestelde wijziging had het college gewoon even moeten toevoegen dat er niets verandert aan de losloopgebieden.’’

Te veel bordjes

In gesprekken die Bruin naar aanleiding van het artikel met hondenbezitters voerde, bleek dat zij niet goed weten waar de losloopgebieden liggen. ,,Die borden zijn weggehaald, omdat de gemeente vond dat er te veel bordjes in het straatbeeld waren. Onder andere bij de ingangen van het Timorpark. Maar daardoor is het veel te onduidelijk geworden. De groene borden moeten dus terug.’’

Verwijzen naar een plattegrond op de gemeentelijke website is volgens Bruin niet goed. ,,Tot twee jaar terug kon je die informatie terugvinden in de gemeentegids. Nu moet je dus op de website kijken. Niet iedereen heeft toegang tot internet. En mensen die van buiten komen, gaan niet eerst de website checken.’’

De informatie op de website klopte in elk geval tot dinsdag 12.57 uur niet, zegt hij. Toen poseerde voorzitter Lub Nieuwenhuis van belangenvereniging Blaffend Protest bij een van de verbodsbordjes. Hoewel de bordjes aangaven dat honden daar niet zijn toegestaan, staat op de gemeentelijke plattegrond dat het wel degelijk mag. ,,De informatie op de website moet kloppen met hoe het er in werkelijkheid uitziet’’, vindt Bruin. Hij is daarom blij dat de bordjes zijn verwijderd. ,,Nu klopt het.’’

Eén regime

Wat wel moet gebeuren, vindt hij, is dat voor het hele park één regime moet gelden. ,,Aan de ene kant van het pad hoeft de hond niet te worden aangelijnd, aan de andere kant wel. Vertel mij waarom. Het is toch raar? Het moet duidelijk zijn voor hondenbezitters.’’

Voor diverse hondenbaasjes die hij in het park aanspreekt is het niet duidelijk. Sommigen denken het te weten, maar blijken het aan het verkeerde eind te hebben. Oud-burgemeester Jeroen Staatsen maakt een wandeling met Duuk, een acht jaar oude labrador. ,,Hij is hier altijd aangelijnd. Ik ging ervan uit dat hier overal een aanlijnplicht geldt.’’

Als Rogier Bruin heeft uitgelegd hoe het zit, zegt Staatsen: ,,Het systeem moet voor iedereen duidelijk zijn, anders is het niet te handhaven.’’

Lub Nieuwenhuis is voorzitter van Blaffend Protest, een vereniging die de belangen van hondenbezitters behartigt. Hij vindt dat de voorgestelde wijzigingen in de APV van tafel moeten. ,,De basisregel is nu dat de hond aangelijnd moet zijn op de weg. Die verandert. Het college wil dat wijzigen. Honden zouden moeten worden aangelijnd op openbare plaatsen, zoals parken en plantsoenen. Dat betekent dat de basis voor het loslopen in het Timorpark vervalt. Dan moet je aangeven dat het hier wél mag. Dat is een wezenlijke verandering.’’

Maar er verandert verder niets, zegt de gemeente. De losloopgebieden blijven gehandhaafd. Nieuwenhuis denkt dat de gemeente er juridisch te makkelijk mee omspringt.

Elk toegang

,,Vroeger stond bij elke toegang tot het park een bord waarop stond ’losloopterrein’. Bij het veldje van de muziektent stonden verbodsborden. Voor de rest mocht je hond overal loslopen. Die borden met ’losloopterrein’ zijn allemaal weggehaald. In principe is de situatie daardoor al gewijzigd. Als ook de regel in de APV wordt gewijzigd, moet je hond op de verharde paden in het park dus aangelijnd zijn. Als je dat niet doet, kun je een bekeuring krijgen. Die kun je dan aanvechten. Maar je zit dan in een traject waarin je juridisch moet aanvechten wat met die borden geregeld was.’’

Het wordt hondenbezitters allemaal een beetje veel, zegt hij: borden weg, geen hondenpoep-plattegronden meer in de gemeentegids en nu een dreigende verandering in de APV. ,,Dan beginnen bij mij rode lampjes te branden. De gemeente zegt: ’er verandert niks’. Dat is juridisch gezien natuurlijk onzin. Ik vrees dat de gemeente het aantal losloopgebieden wil inperken.’’ Rogier Bruin: ,,Die vrees is onterecht. De losloopgebieden worden absoluut niet ingeperkt.’’

Hoe de gemeente de achterdocht van Blaffend Protest kan wegnemen? Nieuwenhuis: ,,Die bordjes weer neerzetten. Hebben diverse fracties ook voor gepleit in de commissievergadering van maandagavond. Ben ik het hartgrondig mee eens.’’

Bij mij gingen rode lampjes branden

Te ingrijpend

Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties vindt de voorgestelde wijzigingen in de APV te ingrijpend zijn om behandeling in de raadsvergadering van 6 april te rechtvaardigen. In het najaar wordt de draad weer opgepakt.

De regels in de APV worden voorlopig niet gewijzigd

Delano Weltevreden

DEN HELDERDe gemeenteraad buigt zich op 6 april niet over de voorstellen voor een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Een meerderheid van de commissie Bestuur en Middelen vindt dat er dit najaar goed over moet worden gepraat.

“Wie bepaalt of een motorjasje sterke gelijkenis vertoont?”

Alleen VVD en ChristenUnie vinden dat de raad er op 6 april wél over moet praten. VVD vindt zelfs dat de wijzigingen zonder verdere discussie kunnen worden goedgekeurd.

Pieter Blank van PvdA is verbaasd over de voorgestelde wijzigingen. ,,De raad wilde minder regels en meer vrijheid voor de burgers. Nauwelijks een jaar na die discussie worden weer wijzigingen voorgesteld. Er komen regels bij of regels worden aangescherpt. Juist nu onze inwoners door corona een inperking van hun vrijheid ervaren, gaan wij discussiëren over een verdere inperking. Het college zegt dat het om redactionele wijzigingen gaat, maar het zijn regels die wel degelijk een sociale impact hebben. We moeten na corona een breder debat voeren over vrijheid en de inperking daarvan.’’

Diverse fracties maken zich zorgen over het voorstel om kleding en kernmerken te verbieden die sterke gelijkenis vertonen met de zogenoemde outlaw motor gangs, motorclubs die zich met allerlei strafbare activiteiten bezighouden.

Dolf Salverda (Stadspartij) vindt dat het college daarmee onder meer in strijd met bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting wil handelen. Burgemeester Jan de Boer, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, denkt dat het wettelijk goed zit met de wijzigingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voorgesteld.

Eli Saliha (Beter voor Den Helder) denkt dat de gemeente zich met ’sterke gelijkenis vertonen’ op glad ijs begeeft. ,,Dat is een vaag begrip. Elke handhaver kan daar een eigen interpretatie aan geven.’’ Maar volgens de burgemeester is het normaal dat handhavers optreden op basis van hun inschatting van een situatie.

Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt het ’burgertje pesten’ als de gemeente wil bepalen welke kleding burgers mogen dragen: ,,Totale waanzin.’’

Screenshot 2021-03-24 184701

’Spierballentaal van een stelletje ambtenaren’

REPORTAGE Verbod op het dragen van kenmerken die lijken op die van verboden motorclubs?

Het verbieden van uitingen van motorclubs heeft geen enkele zin. Dat vindt Marco van Schaik, voorzitter van de Helderse motorclub MC Roadrunner. ,,Het is spierballentaal van een stelletje ambtenaren.’’

Delano Weltevreden

DEN HELDER In Den Helder mag je geen kleding dragen of op een andere wijze kenmerken bij je hebben van motorclubs die verboden zijn, de zogenoemde outlaw motor gangs (omg’s).

Die bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening moet, wat burgemeester en wethouders betreft, worden uitgebreid.

Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, is het straks ook verboden om kleding en kenmerken te dragen die een grote gelijkenis vertonen met die van de omg’s.

Voorzitter Marco van Schaik van MC Roadrunner vindt het allemaal maar overdreven. En contraproductief. ,,Je kunt wel van alles verbieden. Maar dan doen die jongens hun jasjes uit en gaan ze ondergronds verder met waar zij mee bezig zijn. Dan heb je nergens meer zicht op. Zo’n verbod heeft dus totaal geen toegevoegde waarde. Het is spierballentaal van een stelletje ambtenaren.’’

Gezelligheid

In zijn club staat de gezelligheid voorop. Drugsgebruik wordt niet getolereerd, zegt de voorzitter. ,,Als we een stickie ruiken, lig je eruit.’’ Roadrunner bestaat al sinds 1975. ,,We zijn ouder dan de Hells Angels in Nederland’’, weet Van Schaik. Daarom mag zijn club MC voor de naam zetten. Die afkorting van Motor Club is eigenlijk voorbehouden aan de grote jongens, de outlaw motor gangs, zegt motorrijschoolhouder Appie Valk.

Hij draagt op zijn leren motorjas geen embleem en verwacht geen problemen met Helderse handhavers. Het aangescherpte verbod vindt ook hij wat overdreven.

De grote motorclubs handhaven zelf op het dragen van bepaalde uitingen, weet hij. ,,Er zijn veel clubs die rijden met emblemen. Maar dat zijn heel andere emblemen dan de clubemblemen van de grote motorgroepen. Als je rondrijdt met zulke ’colors’, word je door die clubs op het matje geroepen. Je mag ook geen MC (de afkorting van Motor Club, red.) op je jas zetten, dat is een ongeschreven regel. Je wordt dan aan de kant gezet door leden van een van de grote clubs. Sommige clubs omzeilen dat door MTC, de afkorting van Motor Touring Club, op hun jassen te zetten.’’

Klaas Heiligenberg en echtgenote Micky zijn lid van de wereldwijde christelijke motorclub Christian Motorcyclists Association. CMA verspreidt het evangelie. ,,Ons logo lijkt niet op het driedelige logo van de MC’s’’, legt Klaas Heiligenberg uit. ,,Wij hebben een eendelig embleem. Daarin zie je onze naam en het logo van biddende handen met een bijbel. En onze doelstelling Riding for the Son.’’

Hij verwacht dat de aangescherpte regels geen gevolgen zullen hebben voor hem en zijn vrouw, in Den Helder de enige twee leden van de club. ,,Maar ik vind er wel wat van. Mijn mening is: als een club verboden is moet je daarop handhaven. En niet, als dat moeilijk is, ook andere clubs verbieden.’’

Als je clubs verbiedt, gaan die jongens ondergronds verder

Criminaliteit

Het voorstel om de Helderse APV te wijzigen komt van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC ondersteunt de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Komende week praat de raadscommissie Bestuur en Middelen over deze en andere aanpassingen in de APV. Als de gemeenteraad groen licht geeft, worden de aanpassingen in de APV opgenomen.

Over het stadhuis

Met veel belangstelling heb ik de afgelopen jaren de discussies gevolgd over de vestiging van het Helderse stadhuis op het complex Willemsoord. De plussen en minnen rond die discussie heb ik zorgvuldig afgewogen, Als ex-vlieger bij de Luchtmacht, voormalig overheidsvoorlichter en oud-directielid van een marine-onderhoudsbedrijf denk ik voldoende algemene ontwikkeling en onderscheidingsvermogen te hebben vergaard om het plan het Helderse stadhuis op Willemsoord te vestigen een erg dom en veel te duur plan te vinden.

Bovendien vind ik het laf van het gemeentebestuur om te weigeren een referendum te houden onder de inwoners van Den Helder. Alleen met een referendum wordt duidelijk hoeveel steun er werkelijk onder de bevolking is voor de vestiging op Willemsoord. Het zou het gemeentebestuur sieren als het alsnog van die vestiging afziet, zoals het ook in het verleden bijtijds de veel te weinig gesteunde projecten heeft geschrapt.

Voorbeelden daarvan zijn de Noordelijke Randweg, het crematorium op de Algemene Begraafplaats, de gracht midden door de Beatrixstraat en de afsluiting van de Javastraat voor autoverkeer.